algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Muziekfeestje.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden worden gehanteerd door Muziekfeestje.nl
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door Muziekfeestje.nl als opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan c.q. ontstaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Muziekfeestje.nl uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
1.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Muziekfeestje.nl retour is ontvangen, dan wel door de feitelijke aanvang door Muziekfeestje.nl zonder direct protest van de opdrachtgever.
2.2. De opdrachtbevestiging, ondertekend door Opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Muziekfeestje.nl overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking aan Muziekfeestje.nl te stellen.
3.2. Tenzij anders overeengekomen stelt de Opdrachtgever aan Muziekfeestje.nl de voor de werkzaamheden benodigde ruimte met bijbehorende faciliteiten ter beschikking.
3.3. Muziekfeestje.nl heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.4. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 4 Uitvoering opdracht
4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt Muziekfeestje.nl de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Muziekfeestje.nl zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
4.2. Muziekfeestje.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door een door Muziekfeestje.nl aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Muziekfeestje.nl wenselijk of nodig is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
4.3. Muziekfeestje.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Muziekfeestje.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.4. Door Muziekfeestje.nl afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende overschrijding door Muziekfeestje.nl is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

Artikel 5 Het verschuldigde
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met Muziekfeestje.nl afgegeven of overeengekomen aantallen, bedragen en termijnen als bij benadering en zal het verschuldigde op basis van nacalculatie en naar werkelijke kosten van derden worden vastgesteld. Opdrachtgever realiseert zich dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen openbaren.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden door of met Muziekfeestje.nl afgegeven of overeengekomen bedragen exclusief btw, exclusief reis- en verblijfkosten. Een werkweek omvat 5 werkdagen. Een werkdag omvat 8 uren en een dagdeel 4 uren, reistijd niet meegerekend.
5.3. Het aan Muziekfeestje.nl verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Muziekfeestje.nl en is verschuldigd naar mate door Muziekfeestje.nl werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
5.4. Het aan Muziekfeestje.nl verschuldigde, zo nodig vermeerderd met de kosten, verschotten en/of declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting vooraf bij wijze van voorschot, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden – zulks naar keuze van Muziekfeestje.nl – aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan tien dagen na factuurdatum, in de aangegeven valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting, aftrek of schuldvergelijking.
6.2. Muziekfeestje.nl heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen, aan welk verzoek door Opdrachtgever terstond moet worden voldaan.
6.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Muziekfeestje.nl is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Muziekfeestje.nl, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening een en ander onverminderd de verdere rechten welke Muziekfeestje.nl of heeft.
6.4. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die Muziekfeestje.nl maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd conform Rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Muziekfeestje.nl de werkelijke kosten te verhalen.
6.5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens Muziekfeestje.nl.

Artikel 7 Reclames
7.1. Muziekfeestje.nl zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
7.2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of de verzonden facturen dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Muziekfeestje.nl te worden kenbaar gemaakt.
7.3. Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
7.4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever ter zake.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Muziekfeestje.nl niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Muziekfeestje.nl sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
8.2. Muziekfeestje.nl is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
8.3. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is Muziekfeestje.nl nimmer aansprakelijk.
8.4. Muziekfeestje.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
8.5. Muziekfeestje.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Muziekfeestje.nl of derden.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart Muziekfeestje.nl voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Muziekfeestje.nl onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Muziekfeestje.nl.
8.7. Enige aansprakelijkheid van Muziekfeestje.nl is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Muziekfeestje.nl voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, danwel tot het maximum van het bedrag dat enige verzekeraar van Muziekfeestje.nl in het voorkomende geval uitkeert indien en voor zover die uitkering hoger is.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1. Muziekfeestje.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
9.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
9.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Muziekfeestje.nl.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1. Muziekfeestje.nl is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
10.2. Muziekfeestje.nl is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt het geval uitgezonderd, dat Muziekfeestje.nl voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
10.3. Opdrachtgever legt Muziekfeestje.nl geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere opdrachtgevers.
10.4. Tenzij daartoe door Muziekfeestje.nl schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Muziekfeestje.nl, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de onder 10.2. bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Muziekfeestje.nl zal deze verplichtingen opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 11 Overmacht
11.1. Indien Muziekfeestje.nl haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Muziekfeestje.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Dit geldt niet voor koorrepetities. Repetities die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden
in de regel de eerste maal niet vervangen.

11.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van een laatste termijn van twee weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 Muziekfeestje.nl is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
12.2 Muziekfeestje.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige (betalings)verplichting niet stipt nakomt, danwel indien de Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, danwel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
12.3 Muziekfeestje.nl heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.
12.4 Muziekfeestje.nl heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen Muziekfeestje.nl uit hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

Artikel 13 Forumkeuze
13.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Muziekfeestje.nl waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Muziekfeestje.nl worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Alkmaar, danwel, naar keuze van Muziekfeestje.nl, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

Reacties zijn gesloten.